Заповед №РД-792/18.12.2019год. за одобряване Изменение на подробен устройствен план- план за застрояване/ИПУП- ПЗ/ за УПИ ХІ "Детски дом", кв.123 гр.Алфатар

18/12/2019