Заповед №РД-788/18.12.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП- ПР за УПИ ІІ-13, кв.1 по плана на с.Цар Асен, община Алфатар

18/12/2019