Заповед №РД-757/20.11.2019год. за одобряване ИПР за кв.42, имот с пл.№397 по РП на гр.Алфатар, представляващ ПИ с идентификатор №00415.502.397 по КК и КР на гр.Алфатар

22/11/2019