Заповед №РД-746/13.11.2019год. за допускане изработване на КПИИ за УПИ ХІ- за "Детски дом" кв.123, гр.Алфатар, община Алфатар

13/11/2019