Заповед №РД-700 от 30.10.2019г. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІ-33, с.Цар Асен. Скица- предложение за изменение на кадастрален и регулационен план за УПИVІІ-33, с.Цар Асен

30/10/2019