Заповед №РД-701/30.10.2019г. за одобряване изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за УПИ ХХХІ-235, кв.13, с Кутловица, община Алфатар

30/10/2019