ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 30.06.2019 г.

26/9/2019