Заповед №РД-576/04.09.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот с. Чуковец

4/9/2019