Заповед №РД-522/07.08.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот с.Алеково

12/8/2019