Заповед №РД-407/19.06.2019год. за допускане изменение на КП и изменение на ПУП-ПР за имот №217, с.Алеково

19/6/2019