Обявление за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ ХV-567 и УПИ ХІV-567, кв.62 по РП на гр.Алфатар

13/6/2019