Заповед №РД-332/08.05.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот №503 и №508 гр. Алфатар

8/5/2019