Заповед №РД-270/10.04.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот №547 гр. Алфатар

10/4/2019