Заповед №РД-057/30.01.2019г. за одобряване на изменение на ПУП-ПР за имот №621 гр. Алфатар

30/1/2019