ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 31.12.2017г.

5/9/2018