Обявление по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ за изменение ПУП-ПР за УПИ XII - 227 с. Алеково

22/8/2018