Обява за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели

15/5/2018