Заповед за одобряване ПУП–ПЗ за ПИ №002049 в с. Кутловица

2/5/2018