Заповед за одобряване ПУП–ПЗ за ПИ №006002 в с. Кутловица

2/5/2018