Обявление за изработен ПУП–ПЗ за ПИ №002074 в с. Кутловица

24/4/2018