Обявление за изработен ПУП–ПЗ за ПИ №006002 в с. Кутловица

24/4/2018