Съобщение от проведена заключителна информационна среща по проект „Независим живот за гражданите на община Алфатар“

11/12/2017
На 11.12.2017 година от 11:00 часа в сградата на община Алфатар се проведе заключителна информационна среща по проект „Независим живот за гражданите на община Алфатар“ с бенефициент община Алфатар, договор №BG05M9OP001-2.002-0271 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Целта на срещата бе запознаването на заинтересованите лица и организации с резултатите от извършените в рамките на проекта дейности, както и с анализите на добрите практики и проблемите, свързани с изпълнението му. Информиране на обществеността и популяризиране приноса на ЕСФ и ОПРЧР.
Гости на заключителната информационна среща бяха Ивелин Статев - областен управител на област Силистра, Янка Господинова – кмет на община Алфатар, общински съветници от ОбС Алфатар, представители на неправителствени организации и граждани.