Заповед №РД-625/06.12.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот № 162 с. Бистра

7/12/2017