Заповед №РД-624/06.12.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот № 53 с. Цар Асен

7/12/2017