Обява относно "Проект за санитарно-охранителна зона - пояс I, II и III, около тръбен кладенец №2 в гр. Алфатар" с възложител "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Силистра

3/8/2017