Заповед №РД-395/05.07.2017 г. за одобряване на ПУП–ПР за имот с. Чуковец

5/7/2017