ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2016г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР

7/6/2017