Общо събрание на населението за обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на общината за 2016г.

3/5/2017