Съобщение за отваряне на ценови параметри по ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на улици в гр. Алфатар”

27/4/2017