Прескоференция за популяризиране на проект BG05M9OP001-2.002-0271 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР"

3/6/2016
Пресконференция за популяризиране на проект BG05M9OP001-2.002-0271 "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР" по Развитие на човешките ресурси. Прескоференцията ще се проведе на 08.06.2016 г. от 10:00 часа в сградата на община Алфатар