ЗАПОВЕД № РД - 380/07.09.2016 г. за одобряване на ПУП - ПР за имот № 17 с. Васил Левски

7/9/2016