Заповед № РД - 356 за одобряване на ПУП - ПР за имоти № 96 и № 97 с. Чуковец

18/8/2016