Успешен старт на два социални проекта

21/7/2016
Кметът на община Алфатар г-жа Янка Господинова даде успешен старт на два социални проекта:
1. Проект „Независим живот за гражданите на Община Алфатар”  по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 499 974.80 лева. Проект „Независим живот за гражданите на Община Алфатар” ще се изпълнява за срок от 19 месеца.
В проекта са включени 112 жители на Общината, 68 потребителя на социалната услуга и са открити 44 работни места за социални асистенти и домашни помощници.
Целева група по проекта са  хора с увреждания и техните семейства;  хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване.
Създаде се Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Алфатар.
За качественото изпълнение на дейността предстои закупуване на специализирано транспортно средство - микробус, адаптиран за хора с увреждания.
2. Проект „Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 Осигуряване на топъл обяд по „Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 322 261.28 лв. Проект „Топъл обяд за гражданите на Община Алфатар“ ще се изпълнява за срок от 10 месеца.
Ще бъде предоставян „Топъл обяд“ на 419 лица от цялата община, като храната ще се доставя до домовете им.
Целева група по проекта са:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“
3.Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност
4. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г., за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта
5. Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД
6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ПЗЗД