Обява за преценка за ОВОС по инвестиционно предложение от "Мероне-Н" ООД за изграждане на площадка за съхранение на газ

27/6/2016