Изготвен доклад за Екологична оценка на проект за нов Общ устройствен план

14/4/2016