Обявление и заповед №РД-150 на кмета на общината за одобрен ПУП-изменение на плана за регулация на с.Кутловица

16/3/2016