Общо събрание на населението за обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015г.

12/3/2016