Обявление и заповед за одобрен ПУП - изменение и допълнение на кадастралния и регулационния план на с.Бистра

7/3/2016