Доклад за оценка съвместимостта на Общия устройствен план на Община Алфатар с предмета и целите на защитените зони

7/12/2015