Кампания за плащане на местни данъци и такси за 2016г.

26/1/2016
       
    Служба „Местни приходи“ в община Алфатар съобщава, че началото на кампанията за плащане на местните данъци и такси за 2016 г. е от първи февруари. За 2016г. няма промени в размерите на данъците и таксите на територията на община Алфатар спрямо 2015 г.
    Задължението за определен имот или превозно средство може да се плати изцяло или на две равни вноски в срокове, както следва:
1.      Първа вноска - до 30 юни.
2.      Втора вноска – до 31 октомври.
 
     Олихвяването на първата вноска започва от първи юли, а на втората  – от първи ноември.
      Лицата, предплатили цялото си задължение  до 30 април, ще ползват отстъпка от 5% от дължимата сума.
 
Заплащането може да се извърши по следните начини:
 
I.           В брой ( по касов път):
1.        В брой в отдел "Местни приходи" в Община Алфатар - гр.Алфатар,
      ул. "Йордан Петров" № 6
2.        В кметствата от населените места от Община Алфатар
3.        В офиса на Информационно обслужване в гр.Силистра, ул.“Добрич“ № 143
 
II.        По безкасов път:
1.      Чрез пощенски запис от клоновете на Български пощи или Easypay.
2.      Чрез превод по банков път.
3.      Сметката на Община Алфатар, по която следва да се преведе сумата е:
 
Първа инвестиционна банка АД, клон гр.Дулово
 
IBAN: BG69FINV91508416653673
 
        През месец февруари предстои изпращането на годишните писма за размерите на задълженията за местните данъци и такси на физическите и юридическите лица. Гражданите и фирмите могат да заплатят задълженията си и преди получаването на съобщенията от община Алфатар.