Проект за изменение на ПУП-ПР и попълване на КП за УПИ V-196, кв.20 по регулационния план на с.Цар Асен, Община Алфатар.

29/10/2015