Обявление за ПУП-изменение на имот пл.№121, кв.19 по регулационния план на с.Чуковец

8/10/2015