Обявление за ПУП-изменение на имот №69, кв.15 по регулационния план на с.Чуковец

8/10/2015