Обявление за издадена заповед за промяна на ПУП-ПР, допълване на кадастралния план за имот пл.№ 137 по регулационния план на с.Алеково

1/10/2015