ПРИЕТ Е ОТЧЕТЪТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТЪТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС КЪМ 30.06.2015

1/10/2015