ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА АЛФАТАР

29/9/2015
                                  

        На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Алфатар съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ОУП/ ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП община Алфатар, както и на Доклад за Екологична оценка /ЕО/ към него на 29.10.2015 г. от 14,00 часа в ритуалната зала на Община Алфатар, гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 6.

     Документацията, свързана с плана може да се преглежда всеки работен ден от 13,00 до 17,00 часа в сградата на Община Алфатар.
     Всеки гражданин или управител на фирма може да изрази писмено мнение или възражение и/или да отправи препоръки и въпроси по горепосочените документи, като ги внесе в деловодството на общината в работното време на общината до датата и часа на провеждане на общественото обсъждане или ги изпрати по пощата на адреса на общината: гр.Алфатар, ул.Й.Петров № 6, до датата на провеждане на обсъждането.