Отчет за събраните приходи и разходи от такса "Твърди битови отпадъци" през 2014г. и План - сметка за приходите и разходите през 2015 г.

5/12/2014