Обявление за изработен проект за Допълване/поправка на КП за имот с пл.№79 и проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ V-78, VІ-79, VІІ-79, VІІІ-80 и ІХ-80 в кв.9, по регулационния план на с.Цар Асен, Община Алфатар.

22/10/2014

Прикачени файлове