ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ за изменение на ПУП- ПР за УПИ ХVІІІ-250, ХVІІ-249, ХVІ-249, ХV-248, ХХІV-248, ХХV-246, VІ-246, VІІ-407 и VІІІ-222 в кв.5, по регулационния план на с.Алеково

29/9/2014

Прикачени файлове