ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета, капиталовите разходи за ДМА и на сметките на средствата от ЕС към 30.06.2014г.

28/7/2014